สารหล่อเย็นดึงเอาความร้อนออกจาก แม่พิมพ์ (Mold) ในระหว่าง การฉีดขึ้นรูป (Injection Molding) ความร้อนที่ดึงออกมาถูกถ่ายเทไปยังสารแลกเปลี่ยนความร้อน (เช่น น้ำ อากาศ เป็นต้น) ซึ่งเกิดขึ้นโดยสิ่งที่เรียกว่า เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน หลักการคือ เครื่องจะยอมให้เกิดการถ่ายเทพลังงานความร้อนจากของไหลชนิดหนึ่งไปยังอีกชนิดหนึ่ง
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจะถูกใช้เมื่อกระบวนการมีความต้องการ อุณหภูมิ (Temperature) ที่สูงกว่าอุณหภูมิแวดล้อม ซึ่งค่าอุณหภูมิทั่วไปของการฉีดขึ้นรูปอยู่ในช่วง 30 °C ถึง 80 °C

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. น้ำ-อากาศ
พลังงานที่ถูกดึงออกมาด้วยน้ำจะถูกปล่อยไปยังอากาศแวดล้อม

2. น้ำ-น้ำ
พลังงานที่ถูกดึงออกมาด้วยน้ำจะถูกปล่อยไปยังวงจรน้ำอีกชุดหนึ่ง

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) ในอุตสาหกรรมพลาสติก -  ERS


เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนภายในระบบทำความเย็น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:ข้อมูลและงานบริการจัดทำโดย:

ERS logo


พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.