สิ่งสำคัญในการประเมินผล อุณหภูมิ (Temperature) ที่ผิวแม่พิมพ์คือ ค่าของอุณหภูมิที่ผนัง โพรงแบบ (cavity) ซึ่งมีชื่อเรียกว่า อุณหภูมิผนังโพรงแบบ
ในระหว่างการผลิตแบบต่อเนื่อง อุณหภูมิที่ผนังโพรงแบบจะสูงกว่าอุณหภูมิ แม่พิมพ์ (Mold)
เนื่องจากความร้อนของของหลอมไหลสัมผัสโดยตรงกับผนังโพรงแบบในกระบวนการฉีด ทำให้ผนังโพรงแบบมีความร้อนสูงขึ้น
อุณหภูมิมีความไม่คงที่ เนื่องจากมีการให้ความร้อน (ช่วงการฉีด) และการหล่อเย็น (เวลาหล่อเย็น)
อุณหภูมิผนังโพรงแบบสามารถวัดค่าได้โดยการติดตั้งเซ็นเซอร์แบบพิเศษที่ผนังโพรงแบบ

อุณหภูมิผนังโพรงแบบ(Cavity wall temperature) ในอุตสาหกรรมพลาสติก -  Priamus


อุณหภูมิผิวแม่พิมพ์ที่วัดได้ในวัฏจักร 1 ของแม่พิมพ์ 8 โพรงแบบ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer Coefficient)ข้อมูลและงานบริการจัดทำโดย:

Priamus logo


พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.