ความดันโพรงแบบ (Cavity Pressure)

ความดันภายใน โพรงแบบ เรียกว่า “ความดันโพรงแบบ” หรือ “ความดันจำเพาะ”
ซึ่งเซ็นเซอร์ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการวัดค่าที่เกิดขึ้นจริงและจากการจำลองกระบวนการฉีด
เมื่อกราฟแสดงความดันในวัฏจักรการฉีดช่วยตรวจสอบ จุดสับเปลี่ยนจากความเร็วเป็นความดัน และลักษณะความดันที่เกิดขึ้น
จึงลดความซับซ้อนในการประเมินคุณภาพชิ้นงาน

ความดันโพรงแบบ (Cavity Pressure) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

คุณภาพ: กราฟแสดงความดันโพรงแบบเมื่อเวลาผ่านไป

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

เวลาย้ำ (Packing time)
แผ่นตั้งค่าเครื่องฉีด (Machine Setup Sheet)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.