โครงสร้างอสัณฐาน (Amorphous)

พอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างการจัดเรียงตัวของสายโซ่โมเลกุลอย่างไม่เป็นระเบียบ และมีค่าเอนโทรปีสูง เรียกว่า “อสัณฐาน”
ลักษณะโครงสร้างนี้ยินยอมให้สายโซ่เคลื่อนที่อย่างอิสระ ซึ่งจะทำให้มีความยืดหยุ่นสูง
เทอร์โมพลาสติกอสัณฐานประกอบด้วยโครงสร้างแบบผลึกเพียงแค่ 10%
ตัวอย่างของวัสดุที่มีโครงสร้างอสัณฐานได้แก่ PS ABS และ PC

โครงสร้างอสัณฐาน (Amorphous) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

พลาสติก: ลักษณะสายโซ่โมเลกุลของวัสดุอสัณฐาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

โครงสร้างแบบกึ่งผลึก (Semi-Crystalline)
เทอร์โมพลาส (Thermoplast)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.