เส้นแบ่งแม่พิมพ์ (Parting line)

แม่พิมพ์โดยทั่วไปจะประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ ส่วนหัวฉีด และ ส่วนดันปลด
ผิวที่สัมผัสกันระหว่างส่วนหัวฉีดกับส่วนดันปลดนี้เรียกว่า เส้นแบ่งแม่พิมพ์
ซึ่งสามารถระบายอากาศภายใน โพรงแม่พิมพ์ ออกไปยังภายนอก
เมื่อแม่พิมพ์เปิดออก ชิ้นงาน จะถูกแยกออกจาก ทางวิ่งเย็น และปลดออกที่เส้นแบ่งแม่พิมพ์
เส้นแบ่งแม่พิมพ์ยังสามารถสังเกตได้ที่เส้นรอยต่อรอบ ๆ ชิ้นงาน

เส้นแบ่งแม่พิมพ์ (Parting line) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

การฉีดขึ้นรูป: เส้นแบ่งระหว่าง ส่วนหัวฉีด (สีน้ำเงิน) กับ ส่วนดันปลด (สีชมพู่) คือ เส้นแบ่งแม่พิมพ์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.