เวลาฉีด (Injection Time)

ในกระบวนการฉีดขึ้นรูป ระยะเวลาในการเติมเต็ม ทางวิ่งเย็น (ถ้ามี) และ โพรงแบบ เรียกว่า เวลาฉีด (เส้นสีม่วงในกราฟแสดงความดันกับเวลา)
ข้อดีของการฉีดช้าคือ มีอัตราเฉือนต่ำและแรงที่กระทำกับวัสดุไม่สูงเกินไป
อย่างไรก็ตามการฉีดช้าเกินไป จะทำให้ความดันฉีดเพิ่มสูงขึ้น หรือชิ้นงานเติมเต็มไม่สมบูรณ์

เวลาฉีด (Injection Time) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

กระบวนการฉีดขึ้นรูป: เวลาฉีดคือ เวลาทั้งหมดที่ใช้ในการเติมเต็ม 100% ของชิ้นงาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.