ทางวิ่งเย็น (Cold Runner)

ในแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก ช่องทางที่นำของหลอมไหลจากหัวเครื่องฉีดหรือทางวิ่งร้อนเข้าสู่โพรงแม่พิมพ์โดยปราศจากการให้ความร้อนเพิ่มเติมนั้นเรียกว่า ทางวิ่งเย็น ซึ่งในแต่ละวัฏจักรการฉีดจะเย็นลงและแข็งตัว
ทางวิ่งเย็นจะถูกปลดออกมาพร้อมกับชิ้นงาน และถูกแยกออกโดยอัตโนมัติหรือด้วยมือ ณ บริเวณทางเข้า
ทางวิ่งเย็นที่ถูกแยกออกนั้นจะถูกนำกลับมาใช้ใหม่หรือกำจัดเป็นของเสีย

ทางวิ่งเย็น (Cold Runner) ในอุตสาหกรรมพลาสติก
ทางวิ่งเย็น (Cold Runner) ในอุตสาหกรรมพลาสติก
การฉีดขึ้นรูป : ทางวิ่งเย็นกับทางเข้าแบบกล้วย (Banana/Cashew Gate) ถูกเชื่อมต่อกับโพรงแม่พิมพ์ที่มีรูปร่างเป็นวงแหวนอย่างง่าย

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.