การศึกษาการไหล (Filling Study)

ในการแสดงลำดับพฤติกรรมการไหลของชิ้นงานฉีดนั้น ปริมาตรการฉีดในแต่ละครั้งจะถูกปรับเพิ่มจนกระทั่ง โพรงแบบ ถูกเติมเต็มอย่างสมบูรณ์
ลำดับการไหลสามารถอธิบายลำดับการเติมเต็มของชิ้นงานในแต่ละส่วน ซึ่งสามารถบอกถึงสถานะและความเหมาะสมของกระบวนการ
ชิ้นงานทั้งหมดที่ได้จากการฉีด เรียกว่า “การศึกษาการไหล”
ซึ่งการศึกษาการไหลเป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ที่ได้จาก การจำลองกระบวนการฉีดขึ้นรูป

การศึกษาการไหล (Filling Study) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

กระบวนการฉีดขึ้นรูป: การศึกษาการไหลของรถจำลองแสดงให้เห็นรายละเอียดของลำดับการไหล

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.