การทดสอบน้ำรั่ว (Water Tightness Test)

หากต้องการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติก อุณหภูมิของ แม่พิมพ์ จะต้องถูกควบคุม
พลังงานความร้อนจากพลาสติกหลอมเหลวต้องถ่ายเทและกระจายตัวออกไปอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อทำให้ผนังโพรงแบบมี อุณหภูมิ สม่ำเสมอมากที่สุด
ซึ่งการถ่ายเทความร้อนถูกควบคุมโดยระบบหล่อเย็นที่ถูกออกแบบไว้ในแม่พิมพ์
ปรกติรูหล่อเย็นจะขึ้นรูปโดยการเจาะ บางรูอาจมีสกรูอุดเพื่อบังคับทิศทางการไหลของสารหล่อเย็น (ปกติคือน้ำ)
การตรวจสอบจุดรั่วในแต่ละวงจรของระบบหล่อเย็นก่อนการติดตั้งแม่พิมพ์
สามารถทำได้โดยการปั๊มน้ำเข้าสู่วงจรหล่อเย็นเพื่อสร้างความดัน
และคงความดันความดันไว้สำหรับการตรวจสอบ
หากน้ำไม่รั่วไหลออกมา แสดงว่าวงจรหล่อเย็นนั้นผ่านการทดสอบ และสามารถทดสอบวงจรหล่อเย็นถัดไป

การทดสอบน้ำรั่ว (Water Tightness Test) ในอุตสาหกรรมพลาสติก
การทดสอบน้ำรั่ว (Water Tightness Test) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

การควบคุมอุณหภูมิ: อุปกรณ์ทดสอบน้ำรั่วอย่างง่าย
การควบคุมอุณหภูมิ: การทดสอบน้ำรั่ว

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

Bการหล่อเย็นแบบธรรมดา (Conventional cooling)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.

การไหลแบบราบเรียบ (Laminar Flow)

พฤติกรรมการไหลของของไหลอธิบายตามลักษณะการเคลื่อนที่
การไหลเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างเป็นระเบียบและมีการแยกชั้นระหว่างของไหล เรียกว่า การไหลแบบราบเรียบ การไหลภายในท่อที่มี ตัวเลขเรย์โนลด์ ต่ำกว่า4,000 โดยประมาณ จะมีพฤติกรรมการไหลแบบราบเรียบ
สารหล่อเย็นในกระบวน การฉีดขึ้นรูป ที่มีการไหลแบบราบเรียบ จะมีอุณหภูมิสูงสุดใกล้กับผนัง แม่พิมพ์
และมี อุณหภูมิ ต่ำสุดบริเวณเส้นผ่านศูนย์กลางของรูหล่อเย็น
ของไหลจะถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายใน

การไหลแบบราบเรียบ (Laminar Flow) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

การควบคุมอุณหภูมิ: การไหลแบบราบเรียบภายในท่อหล่อเย็น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.

ปริซึม (Prism)

ทรงตันที่เกิดจากการเคลื่อนขนานออกของรูปทรงหลายเหลี่ยมเรียกว่า ปริซึม
ปริซึมแบบรูปทรง 3 เหลี่ยมมักถูกใช้ในวิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์
ซึ่งจุดเด่นคือ เมชที่มีโครงร่างไม่จำกัดใน 2 ทิศทาง และจำกัดในทิศทางหลัก
เอลิเมนต์แบบปริซึมที่ถูกยืดออกเป็นชิ้นงานแบบจำลองนั้น ขึ้นอยู่กับพื้นผิวเมชแบบทรง 3 เหลี่ยม
โดยสามารถกำหนดจำนวนชั้นของเอลิเมนต์ เพื่อความเหมาะสมสำหรับชิ้นงานและการวิเคราะห์

ปริซึม (Prism) ในอุตสาหกรรมพลาสติก


การจำลอง: เอลิเมนต์แบบปริซึมถูกใช้ในการสร้างเมชสำหรับ ระบบทางวิ่งร้อน


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

การเรียงตัวของเส้นใย (Fiber Orientation))
แบบจำลองเชิงปริมาตร (Volume Model)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.

อุณหภูมิผนังโพรงแบบ(Cavity wall temperature)

สิ่งสำคัญในการประเมินผล อุณหภูมิ (Temperature) ที่ผิวแม่พิมพ์คือ ค่าของอุณหภูมิที่ผนัง โพรงแบบ (cavity) ซึ่งมีชื่อเรียกว่า อุณหภูมิผนังโพรงแบบ
ในระหว่างการผลิตแบบต่อเนื่อง อุณหภูมิที่ผนังโพรงแบบจะสูงกว่าอุณหภูมิ แม่พิมพ์ (Mold)
เนื่องจากความร้อนของของหลอมไหลสัมผัสโดยตรงกับผนังโพรงแบบในกระบวนการฉีด ทำให้ผนังโพรงแบบมีความร้อนสูงขึ้น
อุณหภูมิมีความไม่คงที่ เนื่องจากมีการให้ความร้อน (ช่วงการฉีด) และการหล่อเย็น (เวลาหล่อเย็น)
อุณหภูมิผนังโพรงแบบสามารถวัดค่าได้โดยการติดตั้งเซ็นเซอร์แบบพิเศษที่ผนังโพรงแบบ

อุณหภูมิผนังโพรงแบบ(Cavity wall temperature) ในอุตสาหกรรมพลาสติก - Priamus

อุณหภูมิผิวแม่พิมพ์ที่วัดได้ในวัฏจักร 1 ของแม่พิมพ์ 8 โพรงแบบ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer Coefficient)ข้อมูลและงานบริการจัดทำโดย:

Priamus logo


พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger)

สารหล่อเย็นดึงเอาความร้อนออกจาก แม่พิมพ์ (Mold) ในระหว่าง การฉีดขึ้นรูป (Injection Molding) ความร้อนที่ดึงออกมาถูกถ่ายเทไปยังสารแลกเปลี่ยนความร้อน (เช่น น้ำ อากาศ เป็นต้น) ซึ่งเกิดขึ้นโดยสิ่งที่เรียกว่า เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน หลักการคือ เครื่องจะยอมให้เกิดการถ่ายเทพลังงานความร้อนจากของไหลชนิดหนึ่งไปยังอีกชนิดหนึ่ง
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจะถูกใช้เมื่อกระบวนการมีความต้องการ อุณหภูมิ (Temperature) ที่สูงกว่าอุณหภูมิแวดล้อม ซึ่งค่าอุณหภูมิทั่วไปของการฉีดขึ้นรูปอยู่ในช่วง 30 °C ถึง 80 °C

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. น้ำ-อากาศ
พลังงานที่ถูกดึงออกมาด้วยน้ำจะถูกปล่อยไปยังอากาศแวดล้อม

2. น้ำ-น้ำ
พลังงานที่ถูกดึงออกมาด้วยน้ำจะถูกปล่อยไปยังวงจรน้ำอีกชุดหนึ่ง

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger)  ในอุตสาหกรรมพลาสติก - ERS

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนภายในระบบทำความเย็น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:ข้อมูลและงานบริการจัดทำโดย:

ERS logo


พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.