คอมพิวเตอร์ช่วยการรับประกันคุณภาพ (CAQ)

ในแต่ละบริษัทจำเป็นต้องมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อใช้ในการรับรองคุณภาพของชิ้นงานฉีดขึ้นรูป
ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องของแต่ละชิ้นงานหรือการประมวลผลเรื่องร้องเรียน
วันนี้กระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพนั้นถูกแสดงโดยโปรแกรมที่เหมาะสม
ดังนั้นหนึ่งสิ่งที่ควรกล่าวถึงคือ คอมพิวเตอร์ช่วยการรับประกันคุณภาพ (CAQ)
ตัวอักษรย่อ CAQ ประกอบไปด้วยกระบวนการดังตัวอย่างต่อไปนี้
– การตรวจสอบนำเข้า
– การตรวจสอบการประกอบการผลิต
– การตรวจสอบสินค้าส่งออก
– การจัดการอุปกรณ์ทดสอบ
– การจัดการเรื่องร้องเรียน ฯลฯ

คอมพิวเตอร์ช่วยการรับประกันคุณภาพ (CAQ)  ในอุตสาหกรรมพลาสติก - Solvtech

ตัวอย่างของส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน (QEX) ของระบบ “Solvtec CAQ”

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

การบริหารจัดการอุปกรณ์ทดสอบ (Test Equipment Administration)
แผนภูมิควบคุม (Control Chart)
แผนทดสอบ (Test Plan)ข้อมูลและงานบริการจัดทำโดย:

Solvtech logo


พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.