การไหลแบบราบเรียบ (Laminar Flow)

พฤติกรรมการไหลของของไหลอธิบายตามลักษณะการเคลื่อนที่
การไหลเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างเป็นระเบียบและมีการแยกชั้นระหว่างของไหล เรียกว่า การไหลแบบราบเรียบ การไหลภายในท่อที่มี ตัวเลขเรย์โนลด์ ต่ำกว่า4,000 โดยประมาณ จะมีพฤติกรรมการไหลแบบราบเรียบ
สารหล่อเย็นในกระบวน การฉีดขึ้นรูป ที่มีการไหลแบบราบเรียบ จะมีอุณหภูมิสูงสุดใกล้กับผนัง แม่พิมพ์
และมี อุณหภูมิ ต่ำสุดบริเวณเส้นผ่านศูนย์กลางของรูหล่อเย็น
ของไหลจะถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายใน

การไหลแบบราบเรียบ (Laminar Flow) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

การควบคุมอุณหภูมิ: การไหลแบบราบเรียบภายในท่อหล่อเย็น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.