การบิดตัว (Warpage)

ความแตกต่างระหว่าง รูปทรงเป้าหมาย กับ รูปทรงที่เกิดขึ้น เรียกว่า การบิดตัว
ในกระบวน การฉีดขึ้นรูป (Injection Molding) พลาสติก การบิดตัวเกิดจากความเค้นที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการ
ความเค้น เกิดขึ้นเนื่องจากค่า การหดตัว (Shrinkage)
ที่แตกต่างกันภายใน ชิ้นงาน (Part)
การปรับเปลี่ยนอัตราการไหลของสารหล่อเย็น, การเรียงตัวของสายโซ่โมเลกุล, ข้อจำกัดภายใน แม่พิมพ์ (Mold)
(จำกัดการหดตัว), ความหนาของผนังและความดันที่ไม่สม่ำเสมอ ล้วนเป็นสาเหตุของความแตกต่าง และมีความสัมพันธ์ต่อกันและกัน

การบิดตัว (Warpage)  ในอุตสาหกรรมพลาสติก

ชิ้นงานจากกระบวนการฉีดขึ้นรูปมีการบิดตัว

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

โครงสร้างกึ่งผลึก (Semi-Crystalline)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.