พื้นที่ติดตั้ง (Footprint)

พื้นที่ติดตั้งของเครื่องฉีดพลาสติกและสาธารณูปโภคหรือสิ่งอำนวยความสะดวกมีความสำคัญต่อการวางผังโรงงาน นอกเหนือจากพื้นที่แล้ว ความสูงก็มีความสำคัญต่อการออกแบบระบบปั้นจั่น เพื่อการเคลื่อนย้ายและติดตั้งแม่พิมพ์ด้วยเช่นกัน ซึ่งขนาดของเครื่องฉีดจะแสดงตามแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ

พื้นที่ติดตั้งเป็นตัวแปรหนึ่งที่ใช้ในการคำนวณหาต้นทุนของชิ้นงาน หากมีพื้นที่มาก ก็จะทำให้ต้นทุนของชิ้นงานสูงขึ้นตามไปด้วย

พื้นที่ติดตั้ง (Footprint)  ในอุตสาหกรรมพลาสติก

เครื่องฉีดพลาสติก: แบบ 2 มิติ ของเครื่องฉีดพลาสติกที่ใช้ในการวางผังโรงงาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

โหลดติดตั้ง (Connection load)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.

หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robot)

การเคลื่อนย้ายชิ้นงาน การประกอบส่วนต่างๆ หรือการแก้ไขชิ้นงานสามารถทำได้โดยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่มีการป้อนคำสั่งเพื่อควบคุมตามการใช้งาน
สำหรับกระบวนการฉีดขึ้นรูปมักใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่มี 5 หรือ 6 แกนที่เคลื่อนไหว
การใช้งานเริ่มตั้งแต่จับชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์จนถึงการจัดเรียง และการประกอบชิ้นส่วน
ความหลากหลายในการเคลื่อนไหวทำให้ความนิยมในการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้น
การออกแบบหุ่นยนต์ที่ทันสมัยมีการเพิ่มเซ็นเซอร์เข้าไปเพื่อช่วยตัดสินใจในสถานะการที่กำหนด

หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robot) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

เครื่องฉีด: หุ่นยนต์แบบหมุน 6 แกน ขณะจับชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

การเคลื่อนย้ายแบบเส้นตรง (Handling (linear))
IdD
Sorting

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.