การจำลองการฉีดขึ้นรูป (Injection Molding Simulation)

การแสดงผลของกระบวนการฉีดขึ้นรูปในทางทฤษฎีเรียกว่า การจำลองการฉีดขึ้นรูป
ซึ่งถูกใช้เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแบบงาน แม่พิมพ์ และกระบวนการให้เหมาะสม
ทำให้สามารถเปรียบเทียบแบบแม่พิมพ์ที่แตกต่างกันที่ต้นทุนต่ำ เพื่อเลือกใช้แบบแม่พิมพ์ที่ดีที่สุด
การปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสมตั้งแต่การจำลองนั้น ช่วยลดการใช้วัสดุและเวลาในการทดลองแม่พิมพ์
นอกจากนี้ในการวิเคราะห์หาข้อผิดพลาด การจำลองการฉีดขึ้นรูปสามารถหาค่าพารามิเตอร์ที่มีผลกระทบมากที่สุด ผ่านการใช้ DoE

การจำลองการฉีดขึ้นรูป (Injection Molding Simulation) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

คุณภาพ: ผลลัพธ์จากการจำลองการฉีดขึ้นรูปแสดงการฉีดเติมเต็มที่ไม่สมดุลและเกิดการอั้นอากาศ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.

การชะลอการไหล (Flow Deflector)

ความแตกต่างของผนังความหนา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเร็ว ด้านหน้าของหลอมไหล
ซึ่งสามารถทำให้เกิดปัญหาตามมาเช่น การอั้นอากาศ และ รอยประสาน
เพื่อทำให้เกิดการไหลอย่างสมดุลและสม่ำเสมอ การลดผนังความหนาเฉพาะบริเวณสามารถชะลอการไหลในส่วนที่ต้องการ

การชะลอการไหล (Flow Deflector) ในอุตสาหกรรมพลาสติก
การชะลอการไหล (Flow Deflector) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

คุณภาพ: ของหลอมไหลเคลื่อนที่เร็วในส่วนที่หนา ทำให้เกิดการอั้นอากาศ
ในอุตสาหกรรมพลาสติก” หลังจากทำการชะลอการไหล ผนังส่วนที่หนาลดลง จึงแก้ไขปัญหาการอั้นอากาศได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.

ความชื้นตกค้าง (Residual Moisture)

เม็ดพลาสติกส่วนใหญ่ที่ใช้ในการฉีดขึ้นรูปมีคุณสมบัติในการดูดความชื้น
หลังจากการอบเม็ดพลาสติก ปริมาณความชื้นตกค้างจะต้องน้อยกว่าค่าที่กำหนดของวัสดุ

ซึ่งต้องมีการตรวจสอบตามข้อมูลจำเพาะที่ได้จากผู้ผลิตเม็ดพลาสติก
หากความชื้นตกค้างสูงเกินไป จะมีความเสี่ยงสูงในการเกิดฟองอากาศ โพรงอากาศ และข้อบกพร่องอื่น ๆ

นอกจากนี้ ยังส่งผลให้คุณสมบัติทางกลของชิ้นงานลดลง
ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องตรวจวัดปริมาณความชื้นตกค้างของเม็ดพลาสติกทั้งก่อนการอบเม็ดพลาสติก และก่อนการฉีดขึ้นรูป

ความชื้นตกค้าง (Residual Moisture) ในอุตสาหกรรมพลาสติก - Brabender Messtechnik
ความชื้นตกค้าง (Residual Moisture) ในอุตสาหกรรมพลาสติก - Brabender Messtechnik

คุณภาพ: เครื่องมือวัดความชื้นตกค้างแบบพกพา.

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:ข้อมูลและงานบริการจัดทำโดย:

Brabender Messtechnik logo


พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.

ความดันโพรงแบบ (Cavity Pressure)

ความดันภายใน โพรงแบบ เรียกว่า “ความดันโพรงแบบ” หรือ “ความดันจำเพาะ”
ซึ่งเซ็นเซอร์ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการวัดค่าที่เกิดขึ้นจริงและจากการจำลองกระบวนการฉีด
เมื่อกราฟแสดงความดันในวัฏจักรการฉีดช่วยตรวจสอบ จุดสับเปลี่ยนจากความเร็วเป็นความดัน และลักษณะความดันที่เกิดขึ้น
จึงลดความซับซ้อนในการประเมินคุณภาพชิ้นงาน

ความดันโพรงแบบ (Cavity Pressure) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

คุณภาพ: กราฟแสดงความดันโพรงแบบเมื่อเวลาผ่านไป

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

เวลาย้ำ (Packing time)
แผ่นตั้งค่าเครื่องฉีด (Machine Setup Sheet)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.

คุณภาพ (Quality)

คำจำกัดความของคุณภาพตาม DIN 55 350/T11 คือ “ลักษณะของกลุ่มที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการตามที่ระบุและประสงค์”
ปัจจัยต่าง ๆ ได้ถูกนำมาใช้ในการประเมินคุณภาพของ ชิ้นงานพลาสติก
วิธีที่ง่ายที่สุดคือ การประเมินคุณภาพด้วยสายตา
โดยผิวของชิ้นงานไม่ควรมีตำหนิจาก รอยประกายเงิน รอยไหม้ และ รอยยุบ
ในขณะที่การตรวจสอบขนาดสำหรับควบคุมการทำงานของ ชิ้นงาน
ซึ่ง การหด และ การบิดตัว จะเป็นเกณฑ์คุณภาพหลัก
แบบจะแสดงค่าพิกัดความเผื่อของชิ้นงานเพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพ
การทดสอบทางกลต่าง ๆ มีความจำเป็นต่อความแข็งแรงของชิ้นงาน
โดยแรงขนาดที่กระทำบนชิ้นงานมีความแตกต่าง และขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน
การเรียงตัวของเส้นใย, รอยประสาน, โพรงอากาศ และความหนาของผนังอาจทำให้ชิ้นงานคุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์
การเลือกใช้วัสดุและกระบวนการผลิตมีผลต่อปัจจัยด้านคุณภาพที่กล่าวมาทั้งสิ้น
การจำลองการฉีดขึ้นรูป และ การวิเคราะห์โครงสร้าง เพิ่มเติมจะเป็นตัวช่วยในการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานได้ล่วงหน้า

คุณภาพ (Quality) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

คุณภาพ: ชิ้นงานสำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพสูงตามต้องการ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

อัตราเฉือน (Shear Rate)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.