การออกแบบการทดลองทางสถิติที่มีข้อมูลจำเฉพาะและต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุด
กระบวนการนี้เรียกว่า DoE (Design of Experiments) หรือ การออกแบบการทดลอง
เพื่อลดการใช้ทรัพยากร จึงใช้วิธีการทางสถิติในการลดภาระของจำนวนการทดลอง และยังคงให้ความแม่นยำของผลลัพธ์ที่ได้
ดังนั้น จึงมีการกำหนดอย่างน้อยหนึ่งเป้าหมาย สำหรับ การฉีดขึ้นรูป เป้าหมายอาจเป็น เวลาต่อวัฏจักรต่ำ การบิดตัวต่ำ เป็นต้น
ปัจจัยที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น เวลาฉีด อุณหภูมิหลอมเหลว ความดันย้ำ เป็นต้น ต้องมีการกำหนดช่วงของค่าที่ปรับเปลี่ยนได้
การออกแบบการทดลองจะอธิบายถึงลำดับและการทดลองที่จะต้องดำเนินการ
มีการหาผลลัพธ์ของการทดลองในแต่ละครั้งเพื่อการประเมินขั้นสุดท้าย
ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากการประเมิน จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของปัจจัยต่าง ๆ ต่อเป้าหมาย
และสรุปปัจจัยทั้งหมดที่ทำให้บรรลุเป้าหมายได้มากที่สุด
ในปัจจุบันมีการนำซอฟต์แวร์มาใช้เพื่อดำเนินการทาง DoE เนื่องจากให้ผลลัพธ์ที่คุ้มทุนมากกว่าการทดลองในทางปฎิบัติ

DoE ในอุตสาหกรรมพลาสติก


คุณภาพ: ผลการศึกษาผลกระทบของแต่ละปัจจัยต่อเป้าหมายที่กำหนด

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

MoldFlow
Moldex3D

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.