ชิ้นงานพลาสติกที่มีคุณสมบัติขึ้นอยู่กับทิศทางเรียกว่า แอนไอโซโทรปี
ในกระบวนการผลิต (การฉีดขึ้นรูป) สายโซ่โมเลกุลและเส้นใย (ถ้ามี) จะเรียงตัวตามทิศทางการไหล
ซึ่งทำให้วัสดุมีความแข็งแรงขึ้นอยู่กับทิศทาง
โดยทั่วไป ในทิศทางการไหลจะมีความแข็งแรงสูงกว่าทิศทางตั้งฉากกับการไหล
ดังนั้นใน เอกสารแสดงคุณสมบัติของวัสดุ จะแสดงคุณสมบัติในทิศทางตามยาว (longitudinal) และตามขวาง (transverse) ของการไหล

แอนไอโซโทรปี (Anisotropy) ในอุตสาหกรรมพลาสติก


คุณภาพ: การเรียงตัวของเส้นใยแก้วในชั้นกึ่งกลางของชิ้นงานพลาสติก


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

ยังโมดูลัส (Young’s Modulus)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.