ในแม่พิมพ์ฉีด ช่องว่างอากาศถูกใช้เป็นฉนวนป้องกันความร้อนจากระบบทางวิ่งร้อน
เพื่อรับแรงและกำหนดตำแหน่งสำหรับระบบทางวิ่งร้อน จึงจำเป็นต้องมีส่วนรองรับในการประกอบเข้ากับแม่พิมพ์
ในการลดการสูญเสียความร้อน ไทเทเนียมหรือเซรามิกถูกนำมาใช้เป็นวัสดุสำหรับส่วนรองรับ
หลักในการออกแบบส่วนรองรับคือ ควรมีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ยังคงความสามารถในการใช้งาน

ส่วนรองรับทางวิ่งร้อน (Hot Runner Support) ในอุตสาหกรรมพลาสติก


แม่พิมพ์ฉีด: ส่วนรองรับของระบบทางวิ่งร้อนที่สัมผัสกับแม่พิมพ์ถูกระบุด้วยลูกศรสีน้ำเงิน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer Coefficient)
ช่องทางวิ่งหลัก (Manifold)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.