ช่องทางวิ่งทั้งหมดของของหลอมไหลเรียกว่า ทางวิ่ง หรือ ระบบทางวิ่ง
โดยไม่มีการแบ่งแยกระหว่างทางวิ่งร้อนกับทางวิ่งเย็น
ลักษณะทางวิ่งที่ดีคือ สามารถเติมเต็ม โพรงแบบ อย่างสมดุล ลดการสูญเสียวัสดุและความดันตกคร่อม

ระบบทางวิ่ง (Runner system) ในอุตสาหกรรมพลาสติก


แม่พิมพ์ฉีด: ระบบทางวิ่งสามารถประกอบด้วยทางวิ่งร้อนและเย็นหรืออาจจะมีแค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.