ระบบทางวิ่งร้อนสามารถแยกออกเป็นส่วนประกอบต่าง ๆ ได้
ส่วนที่แบ่งของหลอมไหลออกไปยังหัวฉีดตำแหน่งต่าง ๆ เรียกว่า ช่องทางวิ่งร้อนหลัก
อุณหภูมิของพลาสติกหลอมเหลวและการกระจายตัวของความดันสำหรับแม่พิมพ์หลายโพรงแบบจำเป็นต้องมีความสม่ำเสมอ
ดังนั้น แบบร่างของช่องทางวิ่งร้อนหลักควรมีความสมมาตร

ช่องทางวิ่งร้อนหลัก (Manifold) ในอุตสาหกรรมพลาสติก


ทางวิ่งร้อน: ภาพตัดขวางของช่องทางวิ่งหลักของระบบทางวิ่งร้อนในส่วนที่เป็นสีเขียว

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer Coefficient)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.