การลดลงของปริมาตรจำเพาะหรือขนาดรูปทรง เมื่ออุณหภูมิลดลง ทำให้สสารหดตัว
สำหรับ กระบวนการฉีดขึ้นรูป ชิ้นงานหดตัว เมื่ออุณหภูมิของชิ้นงานขณะกระบวนการลดลงมาที่อุณหภูมิห้อง
การหดตัวแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ทันทีหลังกระบวนการผลิต และการหดตัวระยะเวลาหนึ่งหลังกระบวนการผลิต
การหดตัวทันทีหลังกระบวนการผลิต เกิดจากการหดตัวเชิงปริมาตร การบังคับโดยรูปทรงของโพรงแบบ การเกิดผลึกและการเรียงตัว
การหดตัวระยะเวลาหนึ่งหลังกระบวนการผลิต โดยปกติจะเกิดขึ้นตั้งแต่ 24 ถึง 48 ชั่วโมงหลังการผลิต
สาเหตุของการหดตัวส่วนใหญ่เกิดจากคลายตัวของความเครียดตกค้าง

การหดตัว (Shrinkage) ในอุตสาหกรรมพลาสติก


พลาสติก: ลูกศรสีแดงแสดงการหดตัวของชิ้นงาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.