ตัวแปลงเพศ (Gender Changer)

Two cables with same plug type (male plug to male plug and female plug to female plug) cannot be connected directly.
A so called gender changer is used for the connection.
In the inside of the gender changer a side switch takes place, thus the numbers of the pins on both sides stay the same as before.
It is called gender changer as a male plug becomes a female plug with the help of a gender changer and vice versa.

สายสัญญาณ 2 เส้นที่มีตัวต่อเหมือนกัน (ตัวต่อแบบตัวผู้กับตัวผู้ หรือ ตัวต่อแบบตัวเมียกับตัวเมีย) จะไม่สามารถต่อกันได้โดยตรง ต้องใช้ตัวแปลงเพศในการเชื่อมต่อ โดยภายในตัวแปลงเพศของตัวต่อต้องมีจำนวนขาสัญญาณเท่ากัน

ตัวแปลงเพศ(Gender Changer) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ: ตัวแปลงเพศแบบ 9 ขา และ แบบ 25 ขา (ตัวผู้/ตัวเมีย)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พอร์ตRS232
พอร์ตDSub9
พอร์ตDB25

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.