อุณหภูมิสารหล่อเย็น (Coolant Temperature)

ในกระบวนการฉีดขึ้นรูป แหล่งความร้อนหลักที่เกิดภายในแม่พิมพ์นั้นมาจากพลาสติกหลอมไหล
สารหล่อเย็นที่ไหลผ่านรูหล่อเย็นจะพาความร้อนที่เกิดขึ้นออกจากแม่พิมพ์ ซึ่งส่งผลให้อุณหภูมิสารหล่อเย็นเพิ่มสูงขึ้น อุณหภูมิสารหล่อเย็นระหว่างทางเข้าและทางออก เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพของการหล่อเย็น
สำหรับชิ้นงานด้านเทคนิคความแตกต่างของอุณหภูมิควรน้อยกว่า 3 องศา เพื่อคงคุณภาพที่ดีของชิ้นงาน
อุณหภูมิสารหล่อเย็นช่วยในการประเมินการออกแบบระบบหล่อเย็น และช่วยในการประมาณจำนวนท่อต่อระหว่างรูหล่อเย็น
การเพิ่มอัตราการไหลและการลดระยะทางของรูหล่อเย็น ช่วยลดความแตกต่างของอุณหภูมิสารหล่อเย็นเข้าและออก

อุณหภูมิสารหล่อเย็น (Coolant Temperature) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

กระบวนการฉีดขึ้นรูป: อุณหภูมิสารหล่อเย็นภายในแม่พิมพ์ ณ จุดสิ้นสุดช่วงการหล่อเย็น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (Thermal Conductivity)
แรงดันสารหล่อเย็น (Coolant Pressure)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.