จำนวนโพรงแบบ (Cavity Count)

แม่พิมพ์ฉีดประกอบไปด้วยโพรงแบบ อย่างน้อย 1 โพรงแบบ หรือ มากกว่า
จำนวนทั้งหมดของโพรงแบบมักจะถูกเรียกว่า จำนวนโพรงแบบ
ปรกติจะใช้ในกรณีที่โพรงแบบทั้งหมดเหมือนกัน
หาก แม่พิมพ์ มีจำนวนโพรงแบบมากก็จะสามารถผลิต ชิ้นงาน ต่อ 1 วัฏจักร ได้จำนวนมาก
ทำให้ลดเวลาการผลิตและต้นทุนของชิ้นงาน
แต่มีข้อเสียคือ หากเกิดข้อบกพร่องกับแม่พิมพ์หรือชิ้นงาน จะทำให้ผลผลิตต่ำกว่าเป้าหมายภายในระยะเวลาอันสั้น
และ แรงปิดแม่พิมพ์ จะเพิ่มสูงขึ้นตามจำนวนโพรงแบบ

จำนวนโพรงแบบ (Cavity Count)  ในอุตสาหกรรมพลาสติก

แม่พิมพ์ฉีด: แม่พิมพ์หลายโพรงแบบที่มีจำนวนโพรงแบบเท่ากับ 4

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.