IoT (Internet of Things)

การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยให้การทำงานหรือธุรกิจง่ายขึ้น เป็นสิ่งสำคัญต่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่
คำศัพท์สำคัญในบริบทนี้คือ IoTซึ่งถูกบัญญัติโดย Mark Weiser ในปี 1991
โดยอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุทางกายภาพและเสมือน
หลักสำคัญของแนวคิดนี้คือ การสื่อสารระหว่างวัตถุแต่ละชิ้นผ่านเครือข่ายแบบรวมศูนย์
จุดมุ่งหมายคือ การจัดการโครงสร้างของกระบวนการผลิต และทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
มีการตรวจหาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นแต่เนิ่น ๆ เพื่อใช้มาตรการแก้ไขแบบอัตโนมัติ

IoT (Internet of Things) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

เทคโนโลยีอัตโนมัติ: เครือข่ายที่วัตถุต่าง ๆ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

DiagBes

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.