เอกสารตั้งค่าเครื่อง (Machine Setup Sheet)

ข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นต่อการผลิต จะถูกรวบรวมในเอกสารตั้งค่าเครื่อง (หรือเอกสารข้อมูลเครื่อง)
เริ่มจากข้อมูลและเงื่อนไขการอบวัสดุ ข้อมูลเครื่องฉีดและระยะเปิด/ปิดแม่พิมพ์
และตามด้วยค่าพารามิเตอร์ของกระบวนการ
ซึ่งประกอบด้วย อุณหภูมิของสารหล่อเย็น ระบบทางวิ่งร้อน กระบอกฉีด และเวลาต่อวัฏจักรการฉีด ความดันและความเร็ว
หากเอกสารตั้งค่าถูกบันทึกไว้อย่างถูกต้อง จะช่วยให้ผลิตชิ้นงานซ้ำด้วยกระบวนการเดิมได้ตลอดเวลา

เอกสารตั้งค่าเครื่อง (Machine Setup Sheet) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

กระบวนการฉีดขึ้นรูป: เอกสารตั้งค่าเครื่องเป็นการบันทึกค่าพารามิเตอร์ที่เลือกใช้ในการผลิต

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.