เวลาแข็งตัว (Freeze Time)

พลาสติกหลอมเหลวไม่สามารถไหลเข้า โพรงแบบ ของแม่พิมพ์ได้ หลังจากส่วนที่เล็กที่สุดของ ทางวิ่งเย็น หรือผนังที่ติดกับทางเข้าแข็งตัว
ช่วงเวลานี้เรียกว่า เวลาแข็งตัว และตามหลักทฤษฎียังบอกถึง เวลาอัด สูงสุดของกระบวนการ
การชั่งน้ำหนักของ ชิ้นงาน ที่เพิ่มเวลาอัดจากน้อยไปมาก เป็นการหาเวลาแข็งตัว และได้เวลาแข็งตัวเมื่อน้ำหนักคงที่
ส่วนการจำลองการฉีด อุณหภูมิ หรือ อัตราการไหล เป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ที่ใช้เป็นตัวชี้วัดเวลาแข็งตัว

เวลาแข็งตัว (Freeze Time)  ในอุตสาหกรรมพลาสติก

กระบวนการฉีดขึ้นรูป: เวลาแข็งตัวมาถึง เมื่อทางเข้าหรือส่วนที่เล็กที่สุดของทางวิ่งเย็นแข็งตัว

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

เทอร์โมพลาสติก (Thermoplast)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.