รูปทรงของเส้น (Profile of a line)

คือรูปแบบและการอธิบายถึงขอบเขตพิกัดความคลาดเคลื่อนที่ควบคุมด้วยเส้นโค้งสองเส้น
พิกัดความคลาดเคลื่อนเป็นตัวกำหนดว่าจะต้องออกแบบส่วนโค้งของ ชิ้นงาน อย่างไร
ทุกจุดของเส้นที่กำหนดพิกัดความคลาดเคลื่อนจะต้องอยู่ระหว่างเส้นโค้งสองเส้นที่มีระยะห่างตามกำหนด
ระยะห่างที่เท่ากันระหว่างเส้นโค้งสองเส้นเกิดจากวงกลมที่กำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
จุดศูนย์กลางของวงกลมอยู่บนเส้นเรขาคณิตอุดมคติ

รูปทรงของเส้น (Profile of a line) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

การประกันคุณภาพ: พิกัดความคลาดเคลื่อนรูปทรงเส้นถูกควบคุมด้วยเส้นที่มีระยะห่างเท่ากับวงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.09 มม.

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

รูปทรงของพื้นผิว (Profile of a surface)
Bความกลม (Circularity)
ความเป็นทรงกระบอก (Cylindricity)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.