ความเป็นมุม (Angularity)

ขอบเขตความคลาดเคลื่อนถูกกำหนดโดยใช้เส้นคู่ขนานหรือระนาบคู่ขนาน
จะเรียกว่าพิกัดความคลาดเคลื่อนความเป็นมุม (เรียกสั้น ๆ ว่า ความเอียง)
จุดที่วัดจะต้องอยู่ภายในขอบเขตพิกัดความคลาดเคลื่อนที่กำหนด
ตัวอย่างเช่น แกนของรูจะอยู่ในพิกัดความคลาดเคลื่อน
ก็ต่อเมื่อแกนอยู่ภายในทรงกระบอกตามระยะและทำมุมกับแกนอ้างอิงตามค่าที่กำหนด
หากเป็นผิวเอียงที่อยู่ในพิกัดความคลาดเคลื่อน
จะต้องอยู่ระหว่างระนาบคู่ขนานที่มีระยะห่างและมุมเอียงตามค่าที่กำหนด

ความเป็นมุม (Angularity) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

การประกันคุณภาพ: พื้นผิวเอียงจะต้องอยู่ระหว่างระนาบคู่ขนาน ที่มีระยะห่างกัน 0.15 มม. (ความเอียงกับแกนอ้างอิง A)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.