ความตรง (Straightness)

นอกเหนือจากการกำหนดขนาดในแบบแล้ว การบอกรายละเอียดมักจะประกอบไปด้วยสัญลักษณ์
และลักษณะพิกัดความคลาดเคลื่อน
ทำให้สามารถควบคุมรูปร่างรูปทรงและพิกัดความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้

ค่าพิกัดความคลาดเคลื่อนความตรง จะระบุค่าความเบี่ยงเบนสูงสุดของเส้นแสดงรูปร่าง
ณ จุดควบคุมของ ชิ้นงาน ฉีดขึ้นรูป
พิกัดความคลาดเคลื่อนสามารถควบคุมได้โดยเส้นตรงหรือทรงกระบอก
ค่าส่วนเบี่ยงเบนที่วัดได้จากงานจริงจะต้องไม่เกินค่าพิกัดความคลาดเคลื่อนที่แสดงพร้อมกับสัญลักษณ์

สำหรับการควบคุมความตรงของพื้นผิว จุดบนพื้นผิวจะต้องอยู่ระหว่างเส้นตรงคู่ขนาน
ระยะห่างระหว่างเส้นตรงคู่ขนานถูกควบคุมโดยค่าความคลาดเคลื่อนที่กำหนด
ซึ่งผิวอาจมีความตรงในแกน X แต่อาจมีความโค้งตามแกน Y

แกนกลางของทรงกระบอกสามารถเบี่ยงเบนได้ตามค่าความคลาดเคลื่อนที่กำหนด
พิกัดความคลาดเคลื่อนจะต้องอยู่ภายในทรงกระบอกเท่านั้น
และเรียกว่า พิกัดความคลาดเคลื่อนความตรงของแกน

การกำหนดในแบบงานเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 1101 หรือASME Y 14.5 สำหรับอเมริกาเหนือ

ความตรง (Straightness) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

การประกันคุณภาพ: ตัวอย่างการกำหนดพิกัดความเผื่อสำหรับแกนกลาง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.