การไหลแบบวงก้นหอย (Flow Spiral)

การตรวจสอบระยะทางการไหลสูงสุดของพอลิเมอร์ ภายใต้สภาวะที่กำหนดของอุณหภูมิ, ความเร็ว และความดัน สามารถทำได้โดยการใช้แม่พิมพ์ทดสอบการไหลแบบวงก้นหอย
ช่องการไหลต้องมีความยาวเพียงพอ เพื่อไม่ให้ โพรงแบบ ถูกเติมเต็มอย่างสมบูรณ์
เพื่อความง่ายและรวดเร็วในการตรวจวัดระยะทางการไหล จึงมีการทำเครื่องหมายที่โพรงแบบ
การเปรียบเทียบระยะทางการไหลของวัสดุผ่านช่องแบบวงก้นหอย เป็นตัวชี้วัดว่าวัสดุไหนมีความสามารถในการผลิตมากกว่ากันภายใต้พารามิเตอร์ที่กำหนด

การไหลแบบวงก้นหอย (Flow Spiral) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

พลาสติก: ส่วนดันปลดของแม่พิมพ์ทดสอบการไหลแบบวงก้นหอย

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

ค่าดัชนีการหลอมไหล (Melt Flow Index (MFI))

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.