IR เทอร์มอลซิสเทม (IR-Thermalsystem)

อุณหภูมิ เป็นตัวแปรหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อกระบวน การฉีดขึ้นรูป พลาสติก
ดังนั้นควรมีการวิเคราะห์การกระจายตัวของอุณหภูมิ ผิวชิ้นงาน ก่อนที่จะถูกปลดออกมาจากแม่พิมพ์
ซึ่งเป็นจุดที่ IR-ThermalSystem ได้เข้ามามีบทบาท
IR-ThermalSystem ประกอบไปด้วย กล้องอินฟราเรด ขาตั้งกล้องแบบแม่เหล็ก สายเคเบิล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์เฉพาะที่เรียกว่าIRDAS สำหรับใช้ในการบันทึกข้อมูลสำคัญทั้งหมดของภาพความร้อนในแต่ละวัฏจักรการฉีด
สำหรับระบบที่ใช้ในการควบคุม คุณภาพ จะรองรับการเชื่อมต่อฐานข้อมูลกลาง และสามารถเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก เช่น DiagBes Xscale และ Xmold
การประเมินหรือตรวจอุณหภูมิช่วยระบุปัญหาในการฉีด เช่น การฉีดไม่เต็ม การเกิดครีบ และรวมไป
ถึงความผิดปกติของ รูหล่อเย็น

BEGRIFF_InThai (BEGRIFF_InEnglish) ในอุตสาหกรรมพลาสติก
IR-ThermalSystem ในอุตสาหกรรมพลาสติก

กระบวนการฉีดขึ้นรูป: การติดตั้งกล้องอินฟราเรดอยู่เหนือแม่พิมพ์ เป็นส่วนหนึ่งของระบบ IR-ThermalSystem
กระบวนการฉีดขึ้นรูป: ซอฟต์แวร์ IRDAS สำหรับระบบIR-ThermalSystem

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

แผนภูมิควบคุม (Control Chart)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.

กล้องอินฟราเรด (Infrared camera)

การแผ่รังสีความร้อนของวัตถุถูกตรวจวัดหลังจากย่านการมองเห็นของแสง
ซึ่งย่านนี้เรียกว่า ย่านอินฟราเรด

กล้องอินฟราเรดถูกใช้เพื่อทำให้มองเห็น อุณหภูมิ จาก “การแผ่รังสีความร้อน” (ช่วงความยาวคลื่น 1 µm ถึง 20 µm)

โครงสร้างของกล้องประกอบด้วยเลนส์ ตัวกรองสเปกตรัม ตัวตรวจจับ (เซ็นเซอร์) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมสำหรับการขยาย การปรับให้เป็นเส้นตรง และการแปลงข้อมูลที่รับมา
กล้องอินฟราเรดถูกนำมาใช้งานอย่างหลากหลาย เนื่องจากสามารถตรวจวัดวัตถุที่ยากต่อการเข้าถึง หรือวัตถุเคลื่อนไหวด้วยระยะเวลาอันสั้นและตอบสนองไว เป็นการตรวจวัดแบบไม่สัมผัสและส่งผลกระทบต่อวัตถุ

ในสาขาเทคโนโลยีพลาสติก กล้องอินฟราเรดถูกนำมาใช้ตรวจสอบและเฝ้าระวังในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

กล้องอินฟราเรด (Infrared camera) ในอุตสาหกรรมพลาสติก
กล้องอินฟราเรด (Infrared camera) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

คุณภาพ : โครงสร้างหลังของกล้องอินฟราเรด
(1) วัตถุเป้าหมาย (2) เลนส์ (3) ตัวกรองสเปกตรัม (4) ตัวตรวจจับ (5) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (6) ส่วนแสดงผลหรือการสื่อสาร
คุณภาพ : กล้องอินฟราเรดสำหรับใช้งานในกระบวนการผลิต

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

IR-ThermalSystem
Herschel

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.