กระบวนการแปรผันความร้อน (Variotherm)

วงจรหล่อเย็นในแม่พิมพ์ฉีดโดยทั่วไปจะใช้สารหล่อเย็นที่อุณหภูมิคงที่ตลอดทั้งวัฏจักรการฉีด
แต่สำหรับแม่พิมพ์ที่ต้องการผิวชิ้นงานคุณภาพสูงนั้น สิ่งสำคัญคือ การทำให้ของหลอมไหลเป็นไปตามรายละเอียดของ โพรงแบบ อย่างสมบูรณ์ โดยใช้กระบวนการแปรผันความร้อน
ซึ่งอุณหภูมิของสารหล่อเย็นจะถูกกำหนดให้สูงในช่วงการเติมเต็ม (ช่วงA ในกราฟด้านล่าง)
แต่จะมีการปรับลดอุณหภูมิของสารหล่อเย็นในช่วงการหล่อเย็น (ช่วงB ในกราฟด้านล่าง) เพื่อเร่งการระบายความร้อนให้เร็วขึ้นและลดเวลาต่อวัฏจักรการฉีด
หลังจากปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ (ช่วงC ในกราฟด้านล่าง) จะมีการปรับเพิ่มอุณหภูมิของสารหล่อเย็นสำหรับการฉีดในวัฏจักรการฉีดต่อไป

กระบวนการแปรผันความร้อน (Variotherm) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

กระบวนการฉีดขึ้นรูป: เส้นในกราฟแสดงให้ถึงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิใน 1วัฏจักรการฉีด

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.