แผ่นดันปลด (Stripper Plate)

สิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการปลดชิ้นงานในกระบวนการฉีดขึ้นรูป คือ แรงดันปลดจะไม่ทำให้ชิ้นงานพลาสติกเสียรูปหลังจากการปลด
แผ่นดันปลดทำหน้าที่กระจายแรงที่ส่งมาจากเครื่องให้สม่ำเสมอตลอดผิวสัมผัสและรักษาตำแหน่งของชิ้นงานในระหว่างการปลดให้เหมาะสม
ช่วยหลีกเลี่ยงความเสียหาย และรอยตำหนิบนชิ้นงาน
ซึ่งเหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีลักษณะส่วนคอร์ลึก

แผ่นดันปลด (Stripper Plate) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

แม่พิมพ์ฉีด: แผ่นดันปลดดันชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ด้วยแรงที่สม่ำเสมอ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

การออกแบบเครื่องมือ (Tool Design)
ชุดสไลด์ (Slider)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.