เวลาหล่อเย็นตกค้าง (Residual Cooling Time)

แม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกมีความเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิตลอดวัฏจักรการฉีด
เวลาหลังจากสิ้นสุดช่วงการอัดถึงการปลดชิ้นงาน เรียกว่า เวลาหล่อเย็นตกค้าง (ดังแสดงด้วยเส้นสีน้ำในแผนภาพด้านล่าง)
ในช่วงนี้ มีเพียงการหล่อเย็นเท่านั้นที่เกิดขึ้น

เวลาหล่อเย็นตกค้าง (Residual Cooling Time) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

กระบวนการฉีดขึ้นรูป: แสดงเวลาหล่อเย็นตกค้างของชิ้นงานในหนึ่งวัฏจักรการฉีด

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.