รูปทรงของพื้นที่ผิว (Profile of a surface)

ขอบเขตพิกัดความคลาดเคลื่อนที่ล้อมรอบด้วยผิวโค้งสองผิว
พื้นผิวที่ยอมรับความคลาดเคลื่อนได้จะต้องอยู่ระหว่างสองพื้นผิวที่มีระยะห่างเท่ากัน
ระยะห่างกันของพื้นผิวทั้งสองเกิดจากทรงกลมที่ระบุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
และเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกทรงกลมจะอยู่บนพื้นผิวเลขาคณิตอุดมคติ

รูปทรงของพื้นที่ผิว (Profile of a surface)  ในอุตสาหกรรมพลาสติก

การประกันคุณภาพ: รูปทรงของพื้นผิวที่ยอมรับได้ถูกหุ้มด้วยพื้นผิวควบคุม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

ความเป็นทรงกระบอก (Cylindricity)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.