การหล่อเย็นแบบขนาน (Parallel Cooling)

เหมือนกับการต่อวงจรไฟฟ้า รูหล่อเย็นในแม่พิมพ์ฉีดก็มีวงจรหล่อเย็นแบบขนาน

วงจรหล่อเย็นแบบขนานมีอยู่ 2 ลักษณะ

ลักษณะที่ 1 คือ วงจรหล่อเย็นแบบขนานผ่านอุปกรณ์หล่อเย็น
เพื่อความยืดหยุ่นในการหล่อเย็นแม่พิมพ์ อาจมีความจำเป็นใช้อุปกรณ์หล่อเย็นมากกว่า 1 ชุด
แต่ในบางกรณีอาจมีอุปกรณ์หล่อเย็นเพียง 1 ชุด ซึ่งอัตราการไหลทั้งหมดจะถูกแบ่งโดยชุดควบคุมอัตราการไหล

ลักษณะที่ 2 คือ วงจรหล่อเย็นแบบขนานภายในแม่พิมพ์
รูหล่อเย็นหลักถูกแบ่งออกเป็นรูหล่อเย็นย่อย โดยอัตราการไหลผ่านรูหล่อเย็นย่อยควรเท่ากัน เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและอุณหภูมิสม่ำเสมอ

จุดเด่นของการหล่อเย็นแบบขนานคือ ระยะทางการไหลของสารหล่อเย็นสั้น
ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการลดความดันของสารหล่อเย็นในแม่พิมพ์แบบหลายโพรงแบบ

การหล่อเย็นแบบขนาน (Parallel Cooling) ในอุตสาหกรรมพลาสติก
การหล่อเย็นแบบขนาน (Parallel Cooling) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

ภาพ 1: การควบคุมอุณหภูมิ: การหล่อเย็นแบบขนานด้วยอัตราการไหลที่เท่ากัน (1) และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน (2).
ภาพ 2: พลาสติก: การควบคุมอุณหภูมิ: ชุดควบคุมอัตราการไหลสำหรับการหล่อเย็นแบบขนาน.

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.