การเรียงตัวของเส้นใยแก้ว (Glass Fiber Orientation)

เส้นใยแก้วถูกเติมลงไปในวัสดุที่เป็นเนื้อหลักเพื่อเสริมความแข็งแรงและความคงรูปของชิ้นงานพลาสติก
การเรียงตัวของเส้นใยขึ้นอยู่กับทิศทางการไหลและแรงที่กระทำในระหว่างกระบวนการฉีดขึ้นรูป
ทำให้การเรียงตัวมีความแตกต่างในทิศทางความหนาของชิ้นงาน
บริเวณ รอยประสาน การเรียงตัวของเส้นใยจะตั้งฉากกับทิศทางของการไหล
เป็นผลให้วัสดุมีคุณสมบัติการรับแรงของวัสดุขึ้นอยู่กับทิศทาง หรือ แบบแอนไอโซทรอปิก
แอนไอโซทรอปิกมีความสำคัญอย่างมากต่อความแข็งแรง ความคงรูป การหดตัว และการเสียรูปของชิ้นงาน

การเรียงตัวของเส้นใยแก้ว (Glass Fiber Orientation) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

พลาสติก: การเรียงตัวของเส้นใยบริเวณรอยประสานจากผลลัพธ์การจำลอง (ซ้าย) และ ซีที สแกน (ขวา)[/caption]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

โครงสร้างแบบกึ่งผลึก (Semi-Crystalline)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.