พื้นที่ติดตั้ง (Footprint)

พื้นที่ติดตั้งของเครื่องฉีดพลาสติกและสาธารณูปโภคหรือสิ่งอำนวยความสะดวกมีความสำคัญต่อการวางผังโรงงาน นอกเหนือจากพื้นที่แล้ว ความสูงก็มีความสำคัญต่อการออกแบบระบบปั้นจั่น เพื่อการเคลื่อนย้ายและติดตั้งแม่พิมพ์ด้วยเช่นกัน ซึ่งขนาดของเครื่องฉีดจะแสดงตามแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ

พื้นที่ติดตั้งเป็นตัวแปรหนึ่งที่ใช้ในการคำนวณหาต้นทุนของชิ้นงาน หากมีพื้นที่มาก ก็จะทำให้ต้นทุนของชิ้นงานสูงขึ้นตามไปด้วย

พื้นที่ติดตั้ง (Footprint)  ในอุตสาหกรรมพลาสติก

เครื่องฉีดพลาสติก: แบบ 2 มิติ ของเครื่องฉีดพลาสติกที่ใช้ในการวางผังโรงงาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

โหลดติดตั้ง (Connection load)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.