อัตราการไหล (Flow rate)

ปริมาตรของสารตัวกลางที่ถูกลำเลียงในช่วงเวลาที่กำหนดเรียกว่า อัตราการไหล
ในสูตรทางคณิตศาสตร์ตัวอักษร Q จะเป็นตัวแทนของอัตราการไหล

ช่วงการเติมเต็มใน การฉีดขึ้นรูป โดยทั่วไป จะถูกควบคุมโดยอัตราการไหลตั้งแต่จุดเริ่มต้น
จนกระทั่งถึงจุดสับเปลี่ยนความเร็วเป็นความดัน
ในช่วงนี้เครื่องฉีดจะคงอัตราการไหลตามค่าที่กำหนดไว้ โดยการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของสกรู
อัตราการไหลจะขึ้นอยู่กับปริมาตรของ โพรงแบบ และเวลาในการเคลื่อนที่ของสกรู
แต่อาจมีการปรับความเร็วในการเคลื่อนที่ของสกรูให้มีความแตกต่างกัน (โปรไฟล์)
เพื่อความเหมาะสมในการเติมเต็มโพงแบบ

หลังจากจุดสับเปลี่ยน อัตราการไหลในโพรงแบบจะถูกควบคุมด้วยความดันที่คงไว้ที่ปลายสกรู
และคงความดันไปจนสิ้นสุดช่วงการย้ำ

อัตราการไหลยังมีความสำคัญต่อการหล่อเย็น เป็นตัวกำหนดลักษณะการไหลของสารหล่อเย็นในรูหล่อเย็น
ว่าเป็นแบบราบเรียบ หรือแบบปั่นป่วน โดยอาศัย ตัวเลขเรย์โนลด์
อัตราการไหลขึ้นอยู่กับความสามารถของอุปกรณ์หล่อเย็น และความสามารถของปั๊ม

อัตราการไหล (Flow rate) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

อัตราการไหล Q คือ ปริมาตรของสารตัวกลางที่ไหลผ่านในช่วงเวลาที่กำหนด

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.