เวลาหล่อเย็น (Cooling Time)

อุณหภูมิของแม่พิมพ์ถูกควบคุมตลอดทั้งวัฏจักรการฉีดโดยระบบหล่อเย็น
ทำให้การกำหนดช่วงเวลาของการหล่อเย็นนั้นไม่ชัดเจน
เนื่องจากของหลอมไหลเติมเต็มเพียงบางส่วนของโพรงแบบในช่วงการฉีดเติมเต็ม
คำจำกัดความของเวลาหล่อเย็นจึงเริ่มหลังช่วงการฉีดเติมเต็มและสิ้นสุดเมื่อแม่พิมพ์เปิดออก
นั้นหมายความว่า เวลาหล่อเย็นเท่ากับ เวลาฉีดย้ำ (เส้นสีเขียว) บวกกับเวลาหล่อเย็นตกค้าง (เส้นสีน้ำเงินในกราฟแสดงเวลากับแรงดัน)

เวลาหล่อเย็น (Cooling Time) ในอุตสาหกรรมพลาสติก
เวลาหล่อเย็น (Cooling Time) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

กระบวนการฉีดขึ้นรูป (ภาพ 1) : เวลาฉีดย้ำและหล่อเย็นตกค้างรวมกันเป็นเวลาหล่อเย็น
กระบวนการฉีดขึ้นรูป (ภาพ 2): การกระจายตัวของอุณหภูมิตลอดความหนาของชิ้นงาน ณ เวลาสิ้นสุดการหล่อเย็น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

การหล่อเย็นแบบอุณหภูมิไม่คงที่ (Variotherm)
ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer Coefficient)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.