โพรงแบบ (Cavity)

ช่องว่างระหว่างเบ้าและคอร์ ซึ่งจะถูกเติมเต็มด้วยของหลอมไหล เรียกว่า “โพรงแบบ”
การขึ้นรูปโพรงแบบควรคำนึงถึงค่าการหดตัวของวัสดุ เพื่อให้ได้ขนาดของชิ้นงานตามต้องการ
ในการจำลองกระบวนการฉีด ขนาดของโพรงแบบมีความสำคัญต่อการคำนวณค่าการบิดตัว

โพรงแบบ (Cavity) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

กระบวนการฉีดขึ้นรูป: ครึ่งหนึ่งของโพรงแบบฝั่งดันปลด.

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.