คาลิเปอร์ (Caliper)

ในการวัด ชิ้นงาน พลาสติกที่รวดเร็ว โดยทั่วไปคาลิเปอร์จะถูกนำมาใช้
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีลักษณะเป็นไม้บรรทัดที่มีก้ามปูวัดทั้งภายนอกและภายใน
และอาจมีขาเพื่อวัดความลึก
หลักการทำงานของคาลิเปอร์คือ ก้ามปูด้านหนึ่งจะอยู่กับที่ ส่วนก้ามปูอีกด้านหนึ่งจะเคลื่อนที่ไปตามสเกลวัด
ด้วยการวัดภายนอก ภายใน และความลึกของคาลิเปอร์ ทำให้สามารถตรวจวัดความคลาดเคลื่อนของชิ้นงานพลาสติกได้เกือบทั้งหมด
การแสดงค่าที่วัดได้ของคาลิเปอร์มี 3 แบบดังนี้

– แบบขีดสเกล

– แบบเข็ม

– แบบดิจิทัล

ในการใช้คาลิเปอร์วัดชิ้นงานพลาสติก หากแรงกดหรือสัมผัสของก้ามปูมากจนเกินไป อาจทำให้ค่าที่วัดได้เกิดความคลาดเคลื่อน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลาสติกที่มีความนิ่ม (เช่น TPE)
นอกจากนี้ หากตำแหน่งการวัดมีพื้นที่สัมผัสระหว่างก้ามปูกับผิวชิ้นงานน้อยเกินไป ก็อาจทำให้เอียงและเกิดความคลาดเคลื่อนของค่าที่วัดได้เช่นกัน

นี่คือเหตุผลว่าทำไมหลังจากการวัดชิ้นงานพลาสติกด้วยคาลิเปอร์แล้ว จึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสมตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง

ตัวอย่างเช่น เครื่องมือวัดแบบหัวเข็มเหมาะสำหรับการวัดภายในของชิ้นงานพลาสติก

คาลิเปอร์ (Caliper) ในอุตสาหกรรมพลาสติก - KDP
คาลิเปอร์ (Caliper) ในอุตสาหกรรมพลาสติก - KDP

ภาพ 1: เทคโนโลยีการวัด: คาลิเปอร์แบบขีดสเกล (ด้านล่าง) และดิจิทัล (ด้านบน)
ภาพ 2: เทคโนโลยีการวัด: คาลิเปอร์แบบเข็ม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

เทคโนโลยีการวัด (Measuring Technology)
เกจสวม (Plug Gauge)ข้อมูลและงานบริการจัดทำโดย:

KDP logo


พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.