รอยไหม้ (Burn Mark)

ถ้าอากาศไม่สามารถระบายออกจากแม่พิมพ์ อากาศจะถูกอัดโดยของหลอมไหล
ทำให้อุณหภูมิในพื้นที่เปิดด้านหน้าของหลอมไหลเพิ่มสูงขึ้นและเกิดรอยไหม้บนผิวชิ้นงาน (รอยดำบนผิวชิ้นงาน)
ช่องระบายอากาศที่เหมาะสมหรือฉีดด้วยความเร็วต่ำสามารถแก้ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น

รอยไหม้ (Burn Mark) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

ข้อบกพร่องในงานฉีดขึ้นรูป: รอยพ่นผ่านแสงโพลาไรส์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.