รูหล่อเย็นแบบแผ่นกั้น (Baffle)

ในกระบวนการฉีดขึ้นรูป ความสม่ำเสมอในการหล่อเย็นชิ้นงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการลดการหดและบิดตัวของชิ้นงาน
การออกแบบรูหล่อเย็นในจุดที่ลึกและแคบมักจะมีความซับซ้อน เนื่องจากมีที่ว่างไม่เพียงพอสำหรับการเจาะหลายรู
ดังนั้นรูหล่อเย็นแบบแผ่นกั้นจึงเป็นหนึ่งทางเลือกในการออกแบบ
แผ่นกั้นถูกประกอบเข้าไปในรูเพื่อเปลี่ยนทิศทางการไหลเข้า-ออกของสารหล่อเย็นในหนึ่งรู โดยไหลเข้าข้างหนึ่งและออกมายังอีกข้างหนึ่งของแผ่นกั้น

รูหล่อเย็นแบบแผ่นกั้น (Baffle) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

กระบวนการฉีดขึ้นรูป: รูหล่อเย็นแบบแผ่นกั้นประกอบด้วยรูและแผ่นกั้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.