การวิเคราะห์แบบ ABC (ABC-Analysis)

จากการทำงานของ Max Otto Lorenz และ Alfredo Pareto ก่อให้เกิดเทคนิคการวิเคราะห์ที่หลากหลายและใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งเรียกว่า การวิเคราะห์เอบีซี
โดยเป้าหมายของการวิเคราหะห์นี้คือ การแยกแยะความแตกต่างระหว่างนัยสำคัญ (A) และนัยสำคัญที่น้อยกว่า (C)
วิธีการนี้วัตถุที่ตรวจสอบจะถูกนำมาจัดประเภท
วัตถุที่มีส่วนแบ่งสูง (เช่น ผลลัพธ์, ค่า ฯลฯ) และสถานะต่ำ (ปริมาณ, การบริโภค, ความถี่ ฯลฯ) จะถูกจัดเป็นประเภทวัตถุ A
ในขณะเดียวกันวัตถุที่มีส่วนแบ่งต่ำและมีสถานะสูงจะถูกจัดเป็นประเภทวัตถุ C
การวิเคราะห์แบบ ABC สามารถพบได้ในการจำแนกประเภทของผลิตภัณฑ์, การบริการ, กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ (ลูกค้า, ผู้จัดหา, พนักงาน ฯลฯ )
การวิเคราะห์แบบ ABC สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ เช่นเดียวกันกับเครื่องมือช่วยในการมองเห็น และเป็นพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์เสริม
การวิเคราะห์นี้ง่ายต่อการเรียนรู้ นำไปใช้ และเหมาะสำหรับฐานข้อมูลขนาดกลางถึงใหญ่

ในเทคโนโลยีพลาสติกวิธีการวิเคราะห์นี้สามารถนำไปใช้กับการจัดเก็บวัสดุ
มาสเตอร์แบทช์และสารเติมแต่งมีสถานะต่ำ แต่ให้ส่วนแบ่งสูงต่อผลลัพธ์ดังนั้นจึงเป็นวัตถุ A
วัสดุ PP ทั่วไปสามารถแทนที่ด้วยอื่นๆได้ง่ายดังนั้นจึงเป็นวัตถุ C

การวิเคราะห์แบบ ABC (ABC-Analysis) ในอุตสาหกรรมพลาสติก -  JLD
การวิเคราะห์แบบ ABC (ABC-Analysis) ในอุตสาหกรรมพลาสติก - JLD
โลจิสติกส์: การแบ่งมูลค่าและสัดส่วนของวัตถุ A, B และ C ในการวิเคราะห์แบบ ABC

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

PVC (Polyvinyl Chloride) (PVC (Polyvinyl Chloride))ข้อมูลและงานบริการจัดทำโดย:

JLD logo


พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.