เวลาอัด (Packing Time)

เพื่อชดเชยการหดตัวของชิ้นงาน จึงมีความจำเป็นที่ต้องฉีดหรืออัดพลาสติกเหลวเพิ่มเข้าไป หลังจากการฉีดเติม 90% ถึง 99% ของปริมาตรโพรงแม่พิมพ์
ในช่วงของการฉีดอัด/ย้ำ (แสดงดังภาพด้านล่าง เส้นสีเขียวในกราฟ เวลา-ความดัน) ซึ่งเวลาจะถูกกำหนดโดยการแข็งตัวของทางเข้าหรือส่วนที่ติดกับทางเข้า
การกำหนดเวลาอัดที่สั้นไปอาจทำให้เกิดรอยยุบและฟองอากาศ

เวลาอัด (Packing Time) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

กระบวนการฉีดขึ้นรูป: เวลาอัดเริ่มหลังจากช่วงการฉีดเติม และสิ้นสุดเมื่อทางเข้าแข็งตัว

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

การสับเปลี่ยนความเร็วเป็นความดัน (VP-Switch)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.