อุณหภูมิ (Temperature)

กระบวนการฉีดขึ้นรูปนั้นมีความเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิเป็นอย่างมาก
พลาสติกเหลวไหลเข้าสู่โพรงแบบที่อุณหภูมิสูง และอุณภูมิลดลงเมื่อเวลาผ่านไปตามลำดับ
การลดลงของอุณหภูมิขึ้นอยู่กับแบบรูหล่อเย็นของแม่พิมพ์และการตั้งค่าพารามิเตอร์ในการฉีด
ในการจำลอง ผลลัพธ์ของอุณหภูมิแสดงการกระจายตัวของอุณหภูมิชิ้นงานและแม่พิมพ์ ณ เวลาใดๆ
ซึ่งสามารถช่วยประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิของกระบวนการ ตัวอย่างเช่น จุดร้อน

อุณหภูมิ (Temperature) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

กระบวนการฉีดขึ้นรูป : การกระจายตัวของอุณหภูมิชิ้นงานและแม่พิมพ์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.