รอยพ่น (Jetting)

รอยพ่นอาจเกิดขึ้นเมื่อของเหลวไหลจากพื้นที่แคบเข้าสู่พื้นที่เปิดกว้างด้วยความเร็วสูง
การไหลแบบอิสระและไม่สัมผัสกับผนังทำให้เกิดเส้นการไหลคล้ายงู
เมื่ออุณภูมิของเส้นการไหลลดลงทำให้ไม่สามารถหลอมรวมกับพลาสติกเหลวที่ไหลเข้ามาใหม่
จึงทำให้ความแข็งแรงลดลงและเกิดรอยบนผนัง
การลดความเร็วของการไหลบริเวณทางเข้าและพื้นที่เปิดหลังจากทางเข้าสามารถลดการเกิดรอยพ่น

รอยพ่น (Jetting) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

ข้อบกพร่องในงานฉีดขึ้นรูป: ตรวจสอบรอยพ่นผ่านแสงโพลาไรส์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

อัตราเฉือน

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.