ตำแหน่ง (Position)

เป็นการกำหนดความคลาดเคลื่อนและพบได้ในแบบงานวิศวกรรม
ใช้เพื่อควบคุมตำแหน่งของจุดศูนย์กลางของรูหรือพื้นผิว
แกนกลางหรือระนาบที่ยอมรับได้ จะต้องอยู่ภายในทรงกระบอกหรือระหว่างระนาบคู่ขนานที่กำหนด
สำหรับแกนกลางของรู จะต้องอยู่ภายในทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตามที่ระบุไว้
มีกรณีพิเศษที่สามารถใช้จุดกึ่งกลางเป็นตัวกำหนดพิกัดความคลาดเคลื่อน
(เช่น จุดศูนย์กลางของทรงกลม)

ตำแหน่ง (Position) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

การประกันคุณภาพ: ตัวอย่างการกำหนดพิกัดความคลาดเคลื่อนของตำแหน่ง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.