ดัชนีการหลอมไหล (Melt Flow Index) (MFI)

การใช้ค่าเดียวในการเปรียบเทียบ พอลิเมอร์ (Polymer) ที่แตกต่างกันจะทำได้ง่ายกว่า
ดังนั้น การเปรียบเทียบ ความหนืด (Viscosity) โดยทั่วไปจะใช้ค่าดัชนีการหลอมไหล (Melt Flow Index (MFI))
ซึ่งบ่งบอกถึงน้ำหนักหลอมไหลของพอลิเมอร์ภายในระยะเวลา 10 นาที ที่อุณหภูมิและน้ำหนักที่กำหนด (ส่วนใหญ่ 2.16 หรือ 5 กิโลกรัม) ผ่านหัวดาย
หากมีค่าดัชนีการหลอมไหลสูง ค่าความหนืดของพอลิเมอร์ก็จะต่ำ
หน่วยวัดที่ใช้คือ กรัม/ 10 นาที

ดัชนีการหลอมไหล (Melt Flow Index) (MFI)  ในอุตสาหกรรมพลาสติก

เครื่อง Plastometer สำหรับการวัดค่าดัชนีการหลอมไหล MFI และอัตราปริมาตรหลอมไหล MVR

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

อัตราปริมาตรหลอมไหล (Melt Volume-flow Rate (MVR))
รีโอโลยี (Rheology)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.